Dasa Sahitya (ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ) Homepage

Sri Digvijaya Raamo vijayate (ಶ್ರೀ ದಿಗ್ವಿಜಯ ರಾಮೋ ವಿಜಯತೆ)

Hari sarvothama Vaayu Jeevothama (ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಯು ಜೀವೊತ್ತಮ).

Namaskara and greetings – Welcome to “Dasa Sahitya” webpage.

The haridasas and haridasa sahitya needs no introduction and there is an enormous amount of information freely available on the internet. What is lacking is a single website listing the songs and lyrics of the respective dasas according to the deity on whom the composition was made. This is a humble attempt to bring together as many songs as possible of these great men and women. Being a Cardiologist by profession, life is busy and hectic to say the least! But I have always found peace and great pleasure by knowing / listening to these literary gems. I hope you will equally enjoy this great wisdom passed on to us through the generations.

I am proud and equally humbled by  the fact that our family tree traces back more than 250 years to include Four Uttaradi Mutt Swamigalu (Sri Satyabodha Thirtha (1710-1783), Sri Satyasandha Thirtha (1733-1794), Sri Satyavara Thirtha (1716-1797) and Sri Satyaparayana Tirtha (1841-1863).

Current collection of songs (1223):

 1. Abhinava Janardhana Vittala Dasa (ಅಭಿನವ ಜನಾರ್ಧನ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸ) = 11
 2. Ananda Vittala Dasa (ಆನಂದ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸ) = 1
 3. Appannacharya (ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯ) = 2
 4. Bhadrachala Ramadasa (ಭದ್ರಾಚಲ ರಾಮದಾಸ) = 1
 5. Bhagyanidhi Vittala Dasa (ಭಾಗ್ಯನಿಧಿ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸ) = 1
 6. Bhupathi Vittala Dasa (ಭೂಪತಿ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸ) = 1
 7. Budha Koushika Rishi (ಬುಧ ಕೌಶಿಕ ರಿಷಿ) = 1
 8. Gokavi Ananthadreesha Dasa (ಅನಂತಾದ್ರೀಶ ದಾಸ) = 8
 9. Gopala Dasa (ಗೋಪಾಲ ದಾಸ) = 55
 10. Guru Gopala Vittala Dasa – Dasappa – (ದಾಸಪ್ಪ – ಗುರು ಗೋಪಾಲ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸ) = 6
 11. Guru Govinda Vittala Dasa (ಗುರು ಗೋವಿಂದ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸ) = 5
 12. Guru Jagannatha Dasa (ಗುರು ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸ) = 13
 13. Guru Mahipathi Dasa (ಗುರು ಮಹಿಪತಿ ದಾಸ) = 2
 14. Guru Pranesha Vittala Dasa (ಗುರು ಪ್ರಾಣೇಶ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸ) = 3
 15. Guru Shreesha Vittala Dasa (ಗುರು ಶ್ರೀಶ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸ) = 1
 16. Guru Viajaya Dasa (ಗುರು ವಿಜಯ ದಾಸ) = 3
 17. Hanumesha Dasa (ಹನುಮೇಶ ದಾಸ) = 3
 18. Harappanahalli Bheemayya (ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಭೀಮಯ್ಯ ದಾಸ) = 6
 19. Hasigyalu Govinda Dasa (ಹಸಿಗ್ಯಾಳು ಗೋವಿಂದ ದಾಸ) = 2
 20. Helavanakatte Giriyamma (ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ ಗಿರಿಯಮ್ಮ) = 4
 21. Indiresha Dasa (ಇಂದಿರೇಶ ದಾಸ) = 7
 22. Jagannatha Dasa (ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸ) = 91
 23. Janardhana Vittala Dasa (ಜನಾರ್ಧನ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸ) = 2
 24. Jatti Venkata Dasa (ಜಟ್ಟಿ ವೆಂಕಟ ದಾಸ) = 1
 25. Jeyesha Vittala Dasa (ಜೆಯೇಷ ವಿಠ್ಠಲ) = 2
 26. Kallur Subbanna Dasa (ಕಲ್ಲೂರ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ದಾಸ) = 5
 27. Kamalesha Vittala Dasa (ಕಮಲೇಶ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸ) = 3
 28. Kanaka Dasa (ಕನಕ ದಾಸ) = 49
 29. Karpara Narasimha Dasa (ಕಾರ್ಪರ ನಾರಸಿಂಹ ದಾಸ) = 2
 30. Kothval Dasa (ಕೊತ್ವಾಲ ದಾಸ) = 1
 31. Kuntogi Narasimha Dasa (ಕುಂಟೋಗಿ ನರಸಿಂಹ ದಾಸ) = 3
 32. Lakshmipathi Dasa (ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ದಾಸ) = 1
 33. Madwacharya (ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ) = 13
 34. Madwesha Vittala Dasa (ಮದ್ವೆಷ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸ) = 5
 35. Mahipathi Dasa (ಮಹಿಪತಿ ದಾಸ) = 8
 36. Mohana Dasa (ಮೋಹನ ದಾಸ) = 8
 37. Narahari Tirtha (ನರಹರಿ ತೀರ್ಥ) = 2
 38. Narahari Vittala Dasa (ನರಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸ) = 1
 39. Narayana Pandita (ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತ) = 2
 40. Parama Vairagyashali Tamanna Dasa (ಪರಮ ವೈರಾಗ್ಯಶಾಲಿ ತಮಣ್ಣ ದಾಸ) = 1
 41. Pranesha Dasa (ಪ್ರಾಣೇಶ ದಾಸ) = 8
 42. Prasanna Venkata Dasa (ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟ ದಾಸ) = 46
 43. Purandara Dasa (ಪುರಂದರ ದಾಸ) = 411
 44. Raghavvendra Tirtha (ರಾಘವ್ವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ) = 1
 45. Ramapathi Vittala Dasa (ರಾಮಪತಿ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸ) = 1
 46. Satyadharma Tirtha (ಸತ್ಯಧರ್ಮ ತೀರ್ಥ) = 1
 47. Seenappa (ಸೀನಪ್ಪ) = 1
 48. Sesha Vittala  Dasa (ಶೇಶ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸ) = 2
 49. Shankaracharya (ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ) = 1
 50. Shyamasundara Dasa (ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ ದಾಸ) = 9
 51. Srida Vittala Dasa (ಶ್ರೀದ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸ) = 5
 52. Sripadaraja Tirtha (ಶ್ರೀಪಾದರಾಜ ತೀರ್ಥರು) = 112
 53. Sripathi Vittala Dasa (ಶ್ರೀಪತಿ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸ) = 1
 54. Sripathi Venkata Vittala Dasa (ಶ್ರೀಪತಿ ವೆಂಕಟ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸ) = 1
 55. Srisha Vittala Dasa (ಶ್ರೀಶ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸ) = 1
 56. Srivara Vittala Dasa (ಶ್ರೀವರ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸ) = 1
 57. Tande Sripathi Vittala Dasa (ತಂದೆ ಶ್ರೀಪತಿ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸ) = 1
 58. Tulasi Dasa (ತುಳಸಿ ದಾಸ) = 1
 59. Vadiraja Tirtha (ವಾದಿರಾಜ ತೀರ್ಥರು) = 81
 60. Varada Vittala Dasa (ವರದ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸ) = 1
 61. Venkata Vittala Dasa (ವೆಂಕಟ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸ) = 5
 62. Venkatesha Vittala Dasa (ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸ) = 1
 63. Vidya Prasanna Tirtha (ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ) = 10
 64. Vijaya Dasa (ವಿಜಯ ದಾಸ) = 136
 65. Vittalesha Dasa (ವಿಠಲೇಶ ದಾಸ) = 3
 66. Vyasaraja Tirtha (ವ್ಯಾಸರಾಜ ತೀರ್ಥರು) = 41
 67. Vyasatatvagna Tirtha / Aiji swamigalu (ವ್ಯಾಸಾತತ್ವಜ್ಞ ತೀರ್ಥ / ಐಜಿ ಸ್ವಾಮಿ) = 5
 68. Yogi Narayana Tatayya (ಯೋಗಿ ನಾರಾಯಣ ತಾತಯ್ಯ) = 1

Finally, I am grateful for the inspiration and material from many websites, individuals, books and WhatsApp forwards (https://www.sumadhwaseva.com, Dr Aralumallige Parthasarathi books, http://www.madhwapracharavedike.weebly.com, https://meerasubbarao.wordpress.com to name a few). I am not responsible for any copyright issues but please contact me if you believe that there has been any copyright breach. All the audio / videos have been linked to an external website (e.g. youtube.com) and the uploader is responsible for copyright compliance.

Please browse the Categories on the left to know more about the songs of the Haridasas.

Thank you for visiting my website which has the largest online collection of Haridasa songs with lyrics (Kannada and English) and video links. Visit regularly for new updates as this is a “work in progress”.

Dr Praveen Sadarmin

MBBS, MRCP(UK), MD(UK), CCT-Cardiology(UK)

Consultant Cardiologist

91 thoughts on “Dasa Sahitya (ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ) Homepage”

 1. Savitha said:

  Glad to read this post, as I also have ancestry in Haveri vamsha.

  Like

 2. Pranesh said:

  Exhaustive & Excellent collections.

  Like

 3. MANJU NATHA R said:

  Sir You have doing excellent Job, please keep continue……..

  Like

 4. Anuradha Anand Thirtha said:

  Amazing collection. Splendid effort

  Like

 5. Srushti vijayakumar said:

  Excellent and appreciatable work I got a devotional experience when I read

  Like

 6. L Gudur said:

  Namaskara.
  In Aaru badukidarayya Hari ninna nambi song, the last stanza should read “ತಿರಿದುಂಬ (ಬೇಡಿ ತಿನ್ನುವ) ದಾಸರ ….” and not ಇರಿದುಂಬ (ಕೊಂದು ತಿನ್ನುವ)!
  ಧನ್ಯವಾದಗಳು,
  ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ.

  Like

 7. swasthishree gs said:

  we need all lyrics can you provide in pdf fime it not downloading

  Like

 8. Pramod said:

  Is there any option to add lyrics to this database by the visitors/members so that we can have more bigger database ??

  Like

 9. N.M.Gururaj said:

  Is it possible to categorize Purandara Dasa devaranamas based on shodashopachara? I would be so much obliged.

  Like

 10. Adwaya said:

  Need your support to spread Dasa Sahitya:

  Regards,
  Adwaya
  +91 9632085808

  Like

 11. K.Srinivasan said:

  Namaskara,
  Kindly arrange to send Gopaladasara padagalu.
  Regards,
  K Srinivasan

  Like

  • Namaskara….. all the songs I have are uploaded are on the website and you are free to save them/download them. Gopala dasara songs are also in each deity section as well. Regards. Dr. Praveen

   Like

 12. Good work Pravin. A mobile friendly format can help lot of singers.
  Regards
  Suresh

  Like

 13. L S Prasad said:

  Dear Mr Pravin.

  We are searching for the meanings of Dasara Padagalu(Especially Purandara Dasaru and Kanaka Dasaru). Please suggest any book where the meanings are given). We are looking for PDF files(Lyrics) .

  Thanks for the wonderful work you have done in putting all such divine things in one place

  Request your help .

  Like

 14. padasalgi said:

  Many thanks for the outstanding collection of our great Haridasara paramapara may all Haridasaru Bless you.Please visit:http:/padasalgi.in(web site on Bhagavat Dharma/Dasakuta)

  Like

 15. Rajendra, Mysuru said:

  Excellent work doctre. Kindly keep adding for the benefit of Paamaraas like us.

  Like

 16. Mukunda said:

  Hari om,
  Kindly let me know the collections you have. I am looking on devarnamas of purandara dasaru or the history of madhwa santhathi.

  Mukunda

  Like

  • Hare Srinivsa, please go through the website in detail. I have listed more than 350 songs of Purandara Dasa with lyrics in kannada. Some songs have additional lyrics in English as well and a video link. Click on the list on the left and it is fairly easy to navigate.

   Like

 17. S Sistla said:

  Hi, I’m looking for a particular Keertana by Vyasaraya; it’s a composition on Sri Baala Krishna of Udayagiri: sang when the icon was brought from Udayagiri to Vijayanagara

  Like

 18. Shilpa kamath said:

  Namaste ,I want bhajans lyrics and meaning of that bhajans

  Like

 19. what a treasure ! thank you !

  Like

 20. charisid said:

  a nice web site

  Like

 21. Jagadeesha Y N said:

  ನೀವು ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸ ಅಮೋಘವಾದದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಚಿರ ಋಣಿಗಳು.ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು.ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳು.

  Like

 22. C.J. VIJAYADAS said:

  Sir, can you please give audio and or lyrics of purandaradadara dasaru song “” saarida dangura yamanu”
  Vijayadas
  8123310911

  Like

 23. Yashaswini Vasishta said:

  Glad to know about it. But I am not able to access any files. Please help

  Like

 24. Aravind said:

  Very good initiate sir. Can you please translate devaranama-s ?

  Like

 25. Namaskar
  I am Radhika Srinath from Bangalore, I came across a small. piece of information that vidyalaya caters to help people to understand the meaning of words in the devrnama in devanagiri lipi ,I do not know to read kannada script I would be interested to have books on gopal dasara charitre, jaganath dasaru, and many such eminent saints charitre in devanagiri lipi.can you please help me on this aspect. Awaiting for a suitable reply from you
  Thanks ,
  Radhika

  Like

  • Dear Ms Radhika, there are plently of books available on Gopala Dasa, Vijaya dasa and other eminent dasas. One place to look would be Uttarimutt or Vyasaraja mutt book stalls. Also, please check out some of the book shops in Gandhi Bazaar where you will find good books on Dasa sahitya in Devanagari script. Regards Praveen

   Like

 26. VikramaSimha Bhagavatha said:

  Hello Sir
  Your work is really inspiring.. I was searching on internet for a song of Sri Jagannata Dasaru.. And i reached here.. thinking that weather i could get any help from you..

  I was looking for the lyrics of the song ” Rudrantargata Narasimha Pahi..” , composed by Jagannata Dasaru. If you have that song with you.. please please post it to me..

  Thank you

  Like

 27. Bhargavi Kulkarni said:

  Hello sir,
  This app s not working on Android 8.0
  Kindly help

  Like

 28. VijayendraCharaya said:

  Sir You have done wonderful Dasara kruthigalu We are more Interested so IamThank Send me more Dada sahethy

  Like

 29. Venkatesh B Deshpande said:

  Dr. Praveen
  Namaskaragalu . Naanu dasa kratiyannu hudukitiddene dayavittu sahaya madi
  ” Dooradiro Hariya Murariya…dooradiro hari eesha paratpar paaruganada Guna sagara shouriya … “

  Like

 30. Shantesh purohit. said:

  Dr , praveenarige namaskaragalu, neevu bahala mukhyavad devara seveyanu madiruviri,hegendare neevu ee websitinalli tilisida yella ondu saalina hadugaodidare yeshtu punya barutadyo ardha punya nimage baruttade. Naanu ee hadugalalli sumaru hadugalannu kalitiddene. Heege nimma hesarina takka hage innashtu ee vishayadalli pravnnyte padeyali endu namma nimmellara devanad shri Moolaramanalli prarthisuttene.Inti Shantesh purohit Harihar.

  Like

 31. Shantesh purohit. said:

  Dr , praveenarige namaskaragalu, neevu bahala mukhyavad devara seveyanu madiruviri,hegendare neevu ee websitinalli tilisida yella ondu saalina hadugaodidare yeshtu punya barutadyo ardha punya nimage baruttade. Naanu ee hadugalalli sumaru hadugalannu kalitiddene. Heege nimma hesarina takka hage innashtu ee vishayadalli pravnnyte padeyali endu namma nimmellara devanad shri Moolaramanalli prarthisuttene.Inti Shantesh purohit Harihar.

  Like

  • Namaskaragalu. Tamma hita nudige tale baaguthene. I am not doing anything great. It is a small service to people (and inturn God) interested in this field to bring all the information together. Your kind words will give me more enthusiasm to work harder. I am glad it is of help to someone. Namaskaragalu again.

   Like

 32. R.S.Shyam sunder said:

  Very well organised Dada sahitya .A must for a brahmin especially madhwas.

  Like

 33. Chetan said:

  Sir, u are doing great job.. God bless u. Plz continue.. God bless u. By the way, plz give the url to visit ur website.

  Like

 34. Jalaja T J said:

  Good work

  Like

 35. Bhavyasri Prashanth said:

  Pls can u send the lyrics of Srinatha govinda Ananda muruthige song.

  Like

 36. T M SRINIVASAN said:

  wonderful monumental deed you have undertaken to preserve the treasure… can we have these published for the benefit of many who cant access the net…

  t m srinivasan 9440707266

  Like

  • Namaskaragalu Srinivasan awarige… Thanks for your kind words. I do have plans of publishing these as a book hopefully sometime in the near future. Will definitely update on the website. Thanks.

   Like

 37. sureshhulikunti said:

  Sir,

  Happy to go through your website. It’s wonderful and contains valuable information to all. May God bless you.

  Sir, when you find time, kindly go through the following blogs:

  1. MADHWA YATI ಮಧ್ವ ಯತಿಗಳು
  yati 801 and articles ->2300+

  https://madhwayati.blogspot.com/2019/05/madhwa-yati-madhwa-saints-various-mutts.html

  2. ARTICLES ON BRAHMIN CUSTOMS
  articles ->2400+

  https://raocollections.blogspot.com/2018/12/simple-indexing.html

  3. STOTRA COLLECTIONS
  stotra ->380+

  https://raocollectionsstotra.blogspot.com/2019/09/a-rao-collections-stotra-easy-way-to.html

  4. ದಾಸರ ದೇವರನಾಮಗಳು
  devaranama ->2600+

  https://raocollectionssongs.blogspot.com/2019/10/a-rao-collections-songs-easy-way-to.html

  Thanks
  suresh hulikunti rao

  Like

 38. Prabu said:

  Hello sir
  Hadu manave nee bedu manave mudhrike
  What mudhrike this song

  Like

 39. S.Suresh said:

  dear sir I am looking for lyrics of “yentha mahime yenu cheluvane” . Please send it if you have it in english..drsuresh.srinivasan@gmail.com

  Like

 40. Pushpahasa N S said:

  Sir in your webpage containing details of Vyasaraja Pratishtitha Pranadevaru you have listed 110 among 732. I want to add one to it
  A Vyasaraja Pratishtitha Pranadevaru is present in Kathriguppe grama Bengaluru (just 1.5 km from Poornaprajna Vidyapeetha). With 100% authenticity this Pranadevaru is installed by Vyasarajaru. For details contact me

  Like

 41. Subrahmanya Bhat said:

  Sir, Excellent job.
  Can I know from where I get the lyrics of Daasara Saahithya?
  For example, I tried searching website for the lyrics of SHESHA KALPA SHAYANA NARAYANA.
  It’s very difficult to understand some words when we listen to the song.

  Thanks

  Like

 42. Vinayak. B. Kulkarni said:

  ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ವಾದರೆ ಹಾಕಿ

  Like

 43. Dr Nagalakshmi A Rao said:

  Namaskara. Visted your site which is exhaustive. Interested in Dasa sahitya .

  Like

 44. Bahala dhanyavadagalu

  Like

 45. SHAM SUNDER DOMUNJI said:

  How to see songs.?
  Regards
  Sham cheekalparvi

  Like

 46. Dharmasthala. Janaki said:

  I want the lyrics of mahipati dasa songs please send. How I have to search

  Like

  • Namaskara…. please click under Categories and you will find Mahipathi Dasa songs in alphabetical order under each category. For example, click on ‘Hari Narayana’ category and scroll down to Mahipathi Dasa. Click on the lyrics and you will get lyrics (and video if available). Similarly for others as well.

   Like

 47. anuradhamurali4379 said:

  Thank you for your contribution to the classical arts🙏

  Like

 48. Bala Das said:

  Sir , I’m glad I came across this page. My habit is to search for the song lyrics I like as I self learn the song by practice. Thank you.

  Like

 49. Lalitha S Rao said:

  Please I want the lyrics of song Mangala Guru Raghavendrarige Jaya mangala by Sri Jagannatha Vittala dasaru in kannada

  Like

 50. Lalitha S Rao said:

  Please I want the lyrics of song Mangala Guru Raghavendrarige Jaya mangala by Sri Jagannatha Vittala dasaru in kannada

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s