Dasa Sahitya (ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ) Homepage

Sri Digvijaya Raamo vijayate (ಶ್ರೀ ದಿಗ್ವಿಜಯ ರಾಮೋ ವಿಜಯತೆ)

Hari sarvothama Vaayu Jeevothama (ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಯು ಜೀವೊತ್ತಮ).

Namaskara and greetings – Welcome to “Dasa Sahitya” webpage.

The haridasas and haridasa sahitya needs no introduction and there is an enormous amount of information freely available on the internet. What is lacking is a single website listing the songs and lyrics of the respective dasas according to the deity on whom the composition was made. This is a humble attempt to bring together as many songs as possible of these great men and women. Being a Cardiologist by profession, life is busy and hectic to say the least! But I have always found peace and great pleasure by knowing / listening to these literary gems. I hope you will equally enjoy this great wisdom passed on to us through the generations.

I am proud and equally humbled by  the fact that our family tree traces back more than 250 years to include Four Uttaradi Mutt Swamigalu (Sri Satyabodha Thirtha (1710-1783), Sri Satyasandha Thirtha (1733-1794), Sri Satyavara Thirtha (1716-1797) and Sri Satyaparayana Tirtha (1841-1863).

Current collection of songs (1223):

 1. Abhinava Janardhana Vittala Dasa (ಅಭಿನವ ಜನಾರ್ಧನ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸ) = 11
 2. Ananda Vittala Dasa (ಆನಂದ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸ) = 1
 3. Appannacharya (ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯ) = 2
 4. Bhadrachala Ramadasa (ಭದ್ರಾಚಲ ರಾಮದಾಸ) = 1
 5. Bhagyanidhi Vittala Dasa (ಭಾಗ್ಯನಿಧಿ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸ) = 1
 6. Bhupathi Vittala Dasa (ಭೂಪತಿ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸ) = 1
 7. Budha Koushika Rishi (ಬುಧ ಕೌಶಿಕ ರಿಷಿ) = 1
 8. Gokavi Ananthadreesha Dasa (ಅನಂತಾದ್ರೀಶ ದಾಸ) = 8
 9. Gopala Dasa (ಗೋಪಾಲ ದಾಸ) = 55
 10. Guru Gopala Vittala Dasa – Dasappa – (ದಾಸಪ್ಪ – ಗುರು ಗೋಪಾಲ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸ) = 6
 11. Guru Govinda Vittala Dasa (ಗುರು ಗೋವಿಂದ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸ) = 5
 12. Guru Jagannatha Dasa (ಗುರು ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸ) = 13
 13. Guru Mahipathi Dasa (ಗುರು ಮಹಿಪತಿ ದಾಸ) = 2
 14. Guru Pranesha Vittala Dasa (ಗುರು ಪ್ರಾಣೇಶ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸ) = 3
 15. Guru Shreesha Vittala Dasa (ಗುರು ಶ್ರೀಶ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸ) = 1
 16. Guru Viajaya Dasa (ಗುರು ವಿಜಯ ದಾಸ) = 3
 17. Hanumesha Dasa (ಹನುಮೇಶ ದಾಸ) = 3
 18. Harappanahalli Bheemavva (ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಭೀಮವ) = 6
 19. Hasigyalu Govinda Dasa (ಹಸಿಗ್ಯಾಳು ಗೋವಿಂದ ದಾಸ) = 2
 20. Helavanakatte Giriyamma (ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ ಗಿರಿಯಮ್ಮ) = 4
 21. Indiresha Dasa (ಇಂದಿರೇಶ ದಾಸ) = 7
 22. Jagannatha Dasa (ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸ) = 91
 23. Janardhana Vittala Dasa (ಜನಾರ್ಧನ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸ) = 2
 24. Jatti Venkata Dasa (ಜಟ್ಟಿ ವೆಂಕಟ ದಾಸ) = 1
 25. Jeyesha Vittala Dasa (ಜೆಯೇಷ ವಿಠ್ಠಲ) = 2
 26. Kallur Subbanna Dasa (ಕಲ್ಲೂರ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ದಾಸ) = 5
 27. Kamalesha Vittala Dasa (ಕಮಲೇಶ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸ) = 3
 28. Kanaka Dasa (ಕನಕ ದಾಸ) = 49
 29. Karpara Narasimha Dasa (ಕಾರ್ಪರ ನಾರಸಿಂಹ ದಾಸ) = 2
 30. Kothval Dasa (ಕೊತ್ವಾಲ ದಾಸ) = 1
 31. Kuntogi Narasimha Dasa (ಕುಂಟೋಗಿ ನರಸಿಂಹ ದಾಸ) = 3
 32. Lakshmipathi Dasa (ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ದಾಸ) = 1
 33. Madwacharya (ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ) = 13
 34. Madwesha Vittala Dasa (ಮದ್ವೆಷ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸ) = 5
 35. Mahipathi Dasa (ಮಹಿಪತಿ ದಾಸ) = 8
 36. Mohana Dasa (ಮೋಹನ ದಾಸ) = 8
 37. Narahari Tirtha (ನರಹರಿ ತೀರ್ಥ) = 2
 38. Narahari Vittala Dasa (ನರಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸ) = 1
 39. Narayana Pandita (ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತ) = 2
 40. Parama Vairagyashali Tamanna Dasa (ಪರಮ ವೈರಾಗ್ಯಶಾಲಿ ತಮಣ್ಣ ದಾಸ) = 1
 41. Pranesha Dasa (ಪ್ರಾಣೇಶ ದಾಸ) = 8
 42. Prasanna Venkata Dasa (ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟ ದಾಸ) = 46
 43. Purandara Dasa (ಪುರಂದರ ದಾಸ) = 411
 44. Raghavvendra Tirtha (ರಾಘವ್ವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ) = 1
 45. Ramapathi Vittala Dasa (ರಾಮಪತಿ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸ) = 1
 46. Satyadharma Tirtha (ಸತ್ಯಧರ್ಮ ತೀರ್ಥ) = 1
 47. Seenappa (ಸೀನಪ್ಪ) = 1
 48. Sesha Vittala  Dasa (ಶೇಶ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸ) = 2
 49. Shankaracharya (ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ) = 1
 50. Shyamasundara Dasa (ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ ದಾಸ) = 9
 51. Srida Vittala Dasa (ಶ್ರೀದ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸ) = 5
 52. Sripadaraja Tirtha (ಶ್ರೀಪಾದರಾಜ ತೀರ್ಥರು) = 112
 53. Sripathi Vittala Dasa (ಶ್ರೀಪತಿ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸ) = 1
 54. Sripathi Venkata Vittala Dasa (ಶ್ರೀಪತಿ ವೆಂಕಟ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸ) = 1
 55. Srisha Vittala Dasa (ಶ್ರೀಶ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸ) = 1
 56. Srivara Vittala Dasa (ಶ್ರೀವರ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸ) = 1
 57. Tande Sripathi Vittala Dasa (ತಂದೆ ಶ್ರೀಪತಿ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸ) = 1
 58. Tulasi Dasa (ತುಳಸಿ ದಾಸ) = 1
 59. Vadiraja Tirtha (ವಾದಿರಾಜ ತೀರ್ಥರು) = 81
 60. Varada Vittala Dasa (ವರದ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸ) = 1
 61. Venkata Vittala Dasa (ವೆಂಕಟ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸ) = 5
 62. Venkatesha Vittala Dasa (ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸ) = 1
 63. Vidya Prasanna Tirtha (ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ) = 10
 64. Vijaya Dasa (ವಿಜಯ ದಾಸ) = 136
 65. Vittalesha Dasa (ವಿಠಲೇಶ ದಾಸ) = 3
 66. Vyasaraja Tirtha (ವ್ಯಾಸರಾಜ ತೀರ್ಥರು) = 41
 67. Vyasatatvagna Tirtha / Aiji swamigalu (ವ್ಯಾಸಾತತ್ವಜ್ಞ ತೀರ್ಥ / ಐಜಿ ಸ್ವಾಮಿ) = 5
 68. Yogi Narayana Tatayya (ಯೋಗಿ ನಾರಾಯಣ ತಾತಯ್ಯ) = 1

Finally, I am grateful for the inspiration and material from many websites, individuals, books and WhatsApp forwards (https://www.sumadhwaseva.com, Dr Aralumallige Parthasarathi books, http://www.madhwapracharavedike.weebly.com, https://meerasubbarao.wordpress.com to name a few). I am not responsible for any copyright issues but please contact me if you believe that there has been any copyright breach. All the audio / videos have been linked to an external website (e.g. youtube.com) and the uploader is responsible for copyright compliance.

Please browse the Categories on the left to know more about the songs of the Haridasas.

Thank you for visiting my website which has the largest online collection of Haridasa songs with lyrics (Kannada and English) and video links. Visit regularly for new updates as this is a “work in progress”.

Dr Praveen Sadarmin

MBBS, MRCP(UK), MD(UK), CCT-Cardiology(UK)

Consultant Cardiologist

110 thoughts on “Dasa Sahitya (ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ) Homepage”

 1. Pandarish said:

  I want lyrics of Enta srimantanantano bhajan-
  Prasanna Venkata dasaru

  Like

  • Latha H R Jagadeesh said:

   In our fb bhajan group Sept -Oct 2020 during Adhika Masa sang around 850 songs of Shri Purandara Dasara kritis without repeatation (150 Singers ) during this is just for information
   Thanks
   Latha Jagadeesh
   Bhajan Group
   Founder Admn

   Like

 2. super compilation!

  Like

 3. Raghunandan Srinivasan said:

  ನಿಮ್ಮ ಈ ಬೃಹತ್ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು!

  Like

 4. ರಘುನಂದನ್ ಎಸ್. said:

  ಈ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘನೀಯ! ಕಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಭಂಡಾರ! ಒಂದು ಕೋರಿಕ: ನಮ್ಮ ಮಾತೃಶ್ರೀಯವರು ಹಾಡಿರುವ ಕೆಲವು ದಾಸರ ಪದಗಳ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ‘ಯೂಟ್ಯೂಬ್’ ಯಿನ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದೇನಿ. ಇವುಗಳೊಡನೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲಭ್ಯವಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಪೂರಕವಾಗುವುವು. ಅಂತಹ ಪದಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ‘ಬ್ಲಾಗ್’ ನಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಲು ನಿಮ್ಮ ಅನುಮತಿ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತೇನೆ‌. ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ನನ್ನ ಈ-ಮೇಲ್ “sri19.raghunandan@gmail.com”. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

  Like

 5. Gurucharan Nayak H said:

  could you kindly get lyrics for “Torai parvatiye Shankarana” by Shri Shyamasundara Dasaru? Searched a lot for months together, but not able find anywhere 😦

  Like

  • I will upoad as soon I get it.

   Like

  • Lakshman Ragde said:

   Corrections welcome:
   tOrai pArvatie shankarana. rAgA: mAlkauns. tIn tAl. Shyamasundaradasa.

   P: tOrai pArvatiyE shankaranA rajatAdri nilayanA rajanIsha dharanA
   C1: pancAnana shankarana shrI hari panca padavi pADedavanA
   pancabANa madaharaNA guru vidantikuvara kurvAta sukhanA
   2: nanditu candanA shivanagaranA kandharA tripurAntakanA
   mandAkini dhara bhuvana sudha sunda vinuta nagacApa haraNA
   3: sAmaja carmAmbaranA shubha kAmita phaladAyakanA
   vAmadEva muni sutanA shrIvara shyAmasundaranA

   Like

 6. Vijay Simha said:

  Hare Srinivasa

  I want lyrics of Ascharya janakavagi nirmisida pacche ya thottillalli achutanthanu iralu thoogidaru matsyavathara dalli
  Composed by Sripadarajaru..

  Like

 7. ಚಾ ಶಿ ಜಯಕುಮಾರ್ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ

  Like

 8. Viju kulkarni said:

  I appreciate the list of all the collections of all well known dasa shrestaru. But I noticed a major error in your list. # 18 name is completely wrong. Unless there is another person named Harapanahalli Bheemappa, the correct name is Harapanahalli Bheemavva and her Ankita is Bheemesha Krishna, . She was a legendary Haridaasini writing hundreds of devaranama, arati songs, suladi and many more. Please correct your list. Thank you.

  Like

 9. Lakshman Ragde said:

  Please let me know what format you have used to post the kannaDa lyrics. I am not able to convert them into English text. Thanks.

  Like

 10. Vani tonasi said:

  Vidya prasanna teerthara rachane kannada sumadwa vijaya sigabahuda

  Like

 11. Ganesh said:

  Thanks for sharing this information. Have a query. What is the meaning of Suladi. please let me know

  Like

  • Dear Sir,

   The suladis were a form of poetry that was introduced in this world by the Haridasa of Karnataka.
   The word Suladi comes from the Sanskrit word Suda, which means gita. The Suladi is a composition rather very similar to the gita, another musical genre, in its arrangement and its musical structure. (“suLAdi” in Kannada means sulabhada hAdi – an easy route to invoke the blessings of Shri Hari-Vayu-Guru’s and to reach Shri Hari’s abode.)
   Ref: https://sarvotamah.blogspot.com/2016/11/suladi-part-1.html

   Like

 12. Sheshadri R said:

  ಬಹು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯ, ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆ ನಡೆಸಿ ನಮಗೆ ದಾಸ – ವ್ಯಾಸರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿಗಳು ದೊರೆಯಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.

  Like

 13. Puttachar said:

  Ultimate.. great work

  Like

 14. Latha H R Jagadeesh said:

  ಅಧಿಕ ಮಾಸ –
  ಮಂಗಳದ ಹಾಡು ಹಾಡಿದವರು- ವಿದುಷಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ ಎನ್ ಜ್ಯೋತಿ🙏🙏🙏💕
  ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಳ್ಳೂರ ಭಾರತಿ 🙏🙏💕

  29ಡೇಸ್ ×33 ಹಾಡುಗಳು =957
  ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದು 838
  ರಿಪೀಟೆಡ್ /ಉಗಾಭೋಗ 7
  ಉಳಿದದ್ದು 831
  ಕಾಣದೆ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ 6 ಬಿಟ್ಟು
  ಉಳಿದದ್ದು 825 🙏

  825 ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಅಂತ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

  ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದವರ ಹಾಡುಗಳು ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಆವರೇಜ್ 15 ಆದರೂ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ 450 ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಎಂದು ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ

  ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ದಾಸರಿಗೆ ನಮನ “ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಲ್ಲಿ 18-09-2020 ರಿಂದ 16-10-2020 ವರೆಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವನ್ನು ಬಹಳ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಜನಾ ಗುಂಪಿನ ತಂಡದಿಂದ ತುಂಬು ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏💕

  Like

 15. Sudha Krishnan said:

  Hare Srinivasa, I am Sudha Krishnan from Chennai, where can I get complete collection of Dasara padha book

  Like

 16. Latha H R Jagadeesh said:

  21-01-2023 ಶನಿವಾರ ಶ್ರೀ ನಗರ ದಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಪುಣ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಭಜನಾ ಗುಂಪಿನವರು ಆಚರಿಸಿದೆವು 🌹ಮೊದಲಿಗೆ ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತಾ ಪಿಳ್ಳಾರಿ ಗೀತೆ /ಭರತ ನಾಟ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ದಾಸರ ನವರತ್ನ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 150 ಜನ ಘೋಷ್ಟಿ ಗಾಯನ ಮಾಡಿದೆವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಹಾಡಿಗೆ ಕೋಲಾಟ ಆಡಿ
  ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು 🙏🏼ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಫೋಟೋ /ವಿಡಿಯೋ ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲು ಇಚ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ 🙏🏼🙏🏼

  Like

 17. Sreekanth M G said:

  It is an excellent project

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s