Tags

, ,

Total Number of Krishna Songs = 151


Gopala Dasa Songs (ಗೋಪಾಲ ದಾಸರ ರಚನೆ)

  1. Buddi pelabaarade gopamma krishnage (ಬುದ್ದಿ ಪೆಳಬಾರದೆ ಗೋಪಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಗೆ) (Lyrics)
  2. Dayavirali dayavirali daamodara (ದಯವಿರಿಲಿ ದಯವಿರಲಿ ದಾಮೋದರ) (Lyrics) (Video)
  3. Hyange maadalayya krishna (ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮಾಡಲಯ್ಯ ಕೃಷ್ಣ) (Lyrics) (Video)
  4. Krishnana nodide sarvothkrushtana paadide (ಕೃಷ್ಣನ ನೋಡಿದೆ ಸರ್ವೋತ್ಕ್ರುಷ್ಟನ ಪಾಡಿದೆ) (Lyrics)

Jagannatha Dasa Songs (ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರ ರಚನೆ)
  1. Krishna stotra (ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರ) (Lyrics)
  2. Krishnana nodirai bhakthi santushtana (ಕೃಷ್ಣನ ನೋಡಿರೈ ಭಕ್ತಿ ಸಂತುಷ್ಟನ) (Lyrics)
  3. Krishnaraya ninna krutyangalanella (ಕೃಷ್ಣರಾಯ ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯಂಗಳನೆಲ್ಲ) (Lyrics)

Jatti Venkata Dasa Songs (ಜಟ್ಟಿ ವೆಂಕಟ ದಾಸರ ರಚನೆ)

  1. Krishna krupe mado kannamundaado (ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪೆ ಮಾಡೋ ಕಣ್ಣಮುಂದಾಡೋ) (Lyrics)

Kanaka Dasa Songs (ಕನಕ ದಾಸರ ರಚನೆ)

  1. Baaro krishnayya ninna bhaktara manegeega (ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮನೆಗೀಗ) (Lyrics)
  2. Endu sairisiri sri krishnana tappa (ಇಂದು ಸೈರಿಸಿರಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ತಪ್ಪ) (Lyrics)
  3. Nanninda naane janisi bandane krishna (ನನ್ನಿಂದ ನಾನೇ ಜನಿಸಿ ಬಂದೆನೆ ಕೃಷ್ಣ) (Lyrics)
  4. Nee maayeyolago ninnolu maayeyo (ನೀ ಮಾಯೆಯೊಳಗೋ ನಿನ್ನೊಳು ಮಾಯೆಯೋ) (Lyrics)
  5. Yaadavaraaya brundavanadolu venu naadava (ಯಾದವರಾಯ ಬೃಂದಾವನದೊಳು ವೇಣು ನಾದವ) (Lyrics)

Mahipathi Dasa Songs ( ದಾಸರ ರಚನೆ)

  1. Eva nodamma navaneetha chora (ಇವ ನೋಡಮ್ಮ ನವನೀತ ಚೋರ) (Lyrics)
  2. Indu kande charana (ಇಂದು ಕಂಡೆ ಚರಣ) (Lyrics)

Prasanna Venkata (Kumbakona Venkata) Dasa Songs (ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟ (ಕುಂಭಕೋಣ ವೆಂಕಟ) ದಾಸರ ರಚನೆ) 

  1. Aara balakane jaaraniva (ಆರ ಬಾಲಕನೆ ಜಾರನಿವ) (Lyrics)
  2. Daaro nee chinna daaro (ದಾರೋ ನೀ ಚಿನ್ನ ದಾರೋ) (Lyrics)
  3. Endu kambenu enna salahuva (ಎಂದು ಕಾಂಬೆನೋ ಎನ್ನ ಸಲಹುವ) (Lyrics)
  4. Ethodeyamma nangethiko amma (ಎತ್ತೋದೇಯಮ್ಮ ನಂಗೇತ್ತಿಕೋ ಅಮ್ಮ) (Lyrics)
  5. Hakkiya hegaleri bandavage (ಹಕ್ಕಿಯ ಹೆಗಲೇರಿ ಬಂದವಗೆ) (Lyrics)
  6. Kartha krishnayya nee baarayya (ಕರ್ತ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ನೀ ಬಾರಯ್ಯ) (Lyrics)
  7. Krishna leelananda nodirai (ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲಾನಂದ ನೋಡಿರೈ) (Lyrics)
  8. Ranga baa mohanaanga baa (ರಂಗ ಬಾ ಮೋಹನಾಂಗ ಬಾ) (Lyrics)

Purandara Dasa Songs (ಪುರಂದರ ದಾಸರ ರಚನೆ)

  1. Aadapodalle makkalu aadikombavaru (ಆಡಪಾದಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಆಡಿಕೊಂಬವರು) (Lyrics)
  2. Aadidano ranga adbutadindali kaalingana (ಆಡಿದನೋ ರಂಗ ಅದ್ಭುತದಿಂದಲಿ ಕಾಳಿಂಗನ) (Lyrics)
  3. Aadidanokuliya namma ranga (ಆಡಿದನೋಕುಳಿಯ ನಮ್ಮ ರಂಗ) (Lyrics)
  4. Aane banditemmamma mari aane (ಆನೆ ಬಂದಿತ್ತಮಮ್ಮ ಮರಿ ಆನೆ) (Lyrics) (Video)
  5. Akka nandagopana (ಅಕ್ಕ ನಂದಗೋಪನ) (Lyrics)
  6. Aluvudyatako ranga (ಅಳುವುದ್ಯಾತಕೋ ರಂಗ) (Lyrics) (Video)
  7. Amma nimma manegalalli namma (ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ) (Lyrics)
  8. Andinda naa ninna nere nambideno krishna (ಅಂದಿಂದ ನಾ ನಿನ್ನ ನೆರೆ ನಮ್ಬಿದೇನೋ ಕೃಷ್ಣ) (Lyrics)
  9. Banda nodi govinda krishna (ಬಂದ ನೋಡಿ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ) (Lyrics)
  10. Baanana bhangisidanta bhaavajannayane baaro (ಬಾಣನ ಭಂಗಿಸಿದಂತ ಭಾವಜನ್ನಯ್ಯನೆ ಬಾರೋ) (Lyrics)
  11. Baare gopamma nimma baalayya (ಬಾರೆ ಗೋಪಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲಯ್ಯ) (Lyrics) (Lyrics-English)
  12. Baaro brahmaadivandya (ಬಾರೋ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿವಂದ್ಯಾ) (Lyrics)
  13. Bala krishnane baaro (ಬಾಲ ಕೃಷ್ಣನೇ ಬಾರೋ) (Lyrics)
  14. Bandanene ranga bandanene (ಬಂದನೇನೆ ರಂಗ ಬಂದನೇನೆ) (Lyrics) (Video)
  15. Bannisi gopi harasidalu (ಬಣ್ಣಿಸಿ ಗೋಪಿ ಹರಸಿದಳು) (Lyrics) (Video)
  16. Boochi bandide ranga boochi (ಬೂಚಿ ಬಂದಿದೆ ರಂಗ ಬೂಚಿ) (Lyrics)
  17. Chandava nodire (ಚಂದವ ನೋಡಿರೆ) (Lyrics) (Video)
  18. Daariyenidake murari (ದಾರಿಯೇನಿದಕೆ ಮುರಾರಿ) (Lyrics)
  19. Devaki kanda mukunda (ದೇವಕಿ ಕಂದ ಮುಕುಂದ) (Lyrics) (Video)
  20. Devaki nandana hari vasudeva (ದೇವಕಿ ನಂದನ ಹರಿ ವಾಸುದೇವ) (Lyrics)
  21. Dooru maaduravarene (ದೂರು ಮಾಡುವರೇನೆ) (Lyrics) (Video)
  22. Drushti ninna paadadalli (ದೃಷ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ) (Lyrics) (Video)
  23. Drushti taagite (ದೃಷ್ಟಿ ತಾಗಿತೆ) (Lyrics)
  24. E pariya sobhagu yaava devarali naa kaane (ಈ ಪರಿಯ ಸೊಭಗು ಯಾವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾ ಕಾಣೆ) (Lyrics)
  25. Eke kadeganninda noduve (ಏಕೆ ಕಡೆಗನ್ನಿಂದ ನೋಡುವೆ) (Lyrics)
  26. Ena pelale gopi ninna magana jala (ಏನ ಪೇಳಲೆ ಗೋಪಿ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಜಾಲ) (Lyrics)
  27. Enna sarvaparaadhavanu kshamisayya enna (ಎನ್ನ ಸರ್ವಾಪರಾಧವನು ಕ್ಷಮಿಸಯ್ಯಾ ಎನ್ನ) (Lyrics)
  28. Entha punyave gopi (ಎಂಥಾ ಪುಣ್ಯವೇ ಗೋಪಿ) (Lyrics) (Video)
  29. Enthavanenthavane rangayya (ಎಂಥವನೆಂಥವನೆ ರಂಗಯ್ಯ) (Lyrics)
  30. Enu maadalo magane yaake belagaayitu (ಏನು ಮಾಡಲೊ ಮಗನೆ ಯಾಕೆ ಬೆಳಗಾಯಿತೊ) (Lyrics) (Video)
  31. Enu saviyo ninna kolalu (ಏನು ಸವಿಯೋ ನಿನ್ನ ಕೊಳಲು) (Lyrics)
  32. Esabeku iddu jaisabeku (ಈಸಬೇಕು ಇದ್ದು ಜಯಿಸಬೇಕು) (Lyrics)
  33. Gopa gopi sutage govala (ಗೋಪ ಗೋಪಿ ಸುತಗೆ ಗೋವಳ) (Lyrics)
  34. Gummana kareyadire amma neenu (ಗುಮ್ಮನ ಕರೆಯದಿರೆ ಅಮ್ಮ ನೀನು) (Lyrics)
  35. Gunavayitenna bhava roga (ಗುಣವಾಯಿತೆನ್ನ ಭವ ರೋಗ) (Lyrics)
  36. Halavu kaaladi ninna hambala yenage (ಹಲವು ಕಾಲದಿ ನಿನ್ನ ಹಂಬಲ ಎನಗೆ) (Lyrics)
  37. Ishtu paapagala maadidde saku (ಇಷ್ಟು ಪಾಪಗಳ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಸಾಕು) (Lyrics) (Video)
  38. Jagadodhaarana aadisidalu yashode (ಜಗದೋದ್ದಾರನ ಆಡಿಸಿದಳು ಯಶೋದೆ) (Lyrics)
  39. Jaganamohanane krishna jagavane paalipane (ಜಗನ್ಮೋಹನನೇ ಕೃಷ್ಣ ಜಗವನೇ ಪಾಲಿಪನೇ) (Lyrics)
  40. Jo jo sri krishna paramananda (ಜೋ ಜೋ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾನಂದ) (Lyrics) (Video)
  41. Kandu kandu nee enna kai biduvare krishna (ಕಂಡು ಕಂಡು ನೀ ಎನ್ನ ಕೈ ಬಿಡುವರೇ ಕೃಷ್ಣ) (Lyrics)
  42. Kolalanooduta banda (ಕೊಳಲನೂದುತ ಬಂದ) (Lyrics)
  43. Krishnamurthy kanna munde nintidantide (ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದಂತಿದೆ) (Lyrics)
  44. Krishna baro krishna baro (ಕೃಷ್ಣ ಬಾರೊ ಕೃಷ್ಣ ಬಾರೊ) (Lyrics) (Video)
  45. Kunidaado krishna kunidaado (ಕುಣಿದಾಡೊ ಕೃಷ್ಣ ಕುಣಿದಾಡೊ) (Lyrics)
  46. Laalisidalu magana yashode (ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ ಯಶೋಧೆ) (Lyrics) (Video)
  47. Maddu maadalariye muddu ramaadevi (ಮದ್ದು ಮಾಡಲರಿಯೇ ಮುದ್ದು ರಮಾದೇವಿ) (Lyrics)
  48. Mandagamane evanaare pelamma (ಮಂದಗಮನೆ ಇವನಾರೆ ಪೇಳಮ್ಮ) (Lyrics) (Video)
  49. Mannaaru krishnage mangala (ಮನ್ನಾರು ಕೃಷ್ಣಗೆ ಮಂಗಳ) (Lyrics)
  50. Mella mellane bandane (ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬಂದನೆ) (Lyrics)
  51. Mareteyeno ranga mangalanga (ಮರೆತೆಯೇನೋ ರಂಗ ಮಂಗಳಾಂಗ) (Lyrics)
  52. Naivedyava kollo naarayanaswamy (ನೈವೇದ್ಯವ ಕೊಳ್ಳೋ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ) (Lyrics)
  53. Narajanma bandaga (ನರ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ) (Lyrics) (Video)
  54. Neene anatha bandhu (ನೀನೆ ಅನಾಥಬಂಧು ಕಾರುಣ್ಯಸಿಂಧು) (Lyrics) (Video)
  55. Nillabekayya krishnayya (ನಿಲ್ಲಬೇಕಯ್ಯ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ) (Lyrics) (Video)
  56. Ninna magana bhade balu ghanavagide (ನಿನ್ನ ಮಗನ ಭಾದೆ ಬಲು ಘನವಾಗಿದೆ) (Lyrics)
  57. Ninnane nambidenu neenenna salahayyah (ನಿನ್ನನೇ ನಂಬಿದೆನು ನೀನೆನ್ನ ಸಲಹಯ್ಯ) (Lyrics)
  58. Noduvade kannu keluvude kivi (ನೋಡುವುದೇ ಕಣ್ಣು ಕೇಳುವುದೇ ಕಿವಿ) (Lyrics) (Video)
  59. Olleno krishna kolleno (ಒಲ್ಲೆನೋ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳೆನೋ) (Lyrics)
  60. Onde koogalate bhu vikuntake (ಒಂದೇ ಕೂಗಳತೆ ಭೂ ವೈಕುಂಠ) (Lyrics)
  61. Pavadisu paramatmane swami (ಪವಡಿಸು ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಸ್ವಾಮಿ) (Lyrics) (Video)
  62. Pillangoviya chelva krishnana (ಪಿಳ್ಳಂಗೋವಿಯ ಚೆಲ್ವ ಕೃಷ್ಣನ) (Lyrics) (Video)
  63. Rama krishnaru manege bandaru bagila tereyiro (ರಾಮ ಕೃಷ್ಣರು ಮನೆಗೆ ಬಂದರು ಬಾಗಿಲ ತೆರೆಯಿರೋ) (Lyrics)
  64. Seraga bido ranga (ಸೆರಗ ಬಿಡೋ ರಂಗ) (Lyrics)
  65. Taalu talelo rangayya (ತಾಳು ತಾಳೆಲೊ ರಂಗಯ್ಯ) (Lyrics)
  66. Taaramayya yadukula vaaridhi chandramana (ತಾರಮಯ್ಯ ಯದುಕುಲ ವಾರಿಧಿ ಚಂದ್ರಮನ) (Lyrics) (Lyrics-English)
  67. Taatatta dhimita dhimikenuta (ತಾತತ್ತ ಧಿಮಿತ ಧಿಮಿಕೆನುತ) (Lyrics)
  68. Taasu baarisutide keli haridasarella (ತಾಸು ಬಾರಿಸುತಿದೆ ಕೇಳಿ ಹರಿದಾಸರೆಲ್ಲ) (Lyrics)
  69. Tolu tolu ranga tolannadai (ತೋಳು ತೋಳು ತೋಳು ರಂಗ ತೋಳನ್ನಾಡೈ) (Lyrics) (Video)
  70. Tugire rangana tugire krishnana tugire achuta anantana (ತೂಗಿರೆ ರಂಗನ ತೂಗಿರೆ ಕೃಷ್ಣನ ತೂಗಿರೆ ಅಚ್ಚುತ ಅನಂತನ) (Lyrics)
  71. Venunaada baaro venkataramanane baaro (ವೇಣುನಾದ ಬಾರೋ ವೆಂಕಟರಮಣನೇ ಬಾರೋ) (Lyrics)
  72. Yaadava nee ba yadukulanandana (ಯಾದವ ನೀ ಬಾ ಯದುಕುಲನಂದನ) (Lyrics)
  73. Yaare bandavaru mathinyare bandavaru (ಯಾರೇ ಬಂದವರು ಮತ್ತಿನ್ಯಾರೆ ಬಂದವರು) (Lyrics) (Video)

Shyamasundara Dasa Songs (ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ ದಾಸರ ರಚನೆ)

  1. Endu kambene nandagopana kanda (ಎಂದು ಕಂಬೇನೆ ನಂದಗೋಪನ ಕಂದ) (Lyrics)

Srida Vittala Dasa Songs (ಶ್ರೀದ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸರ ರಚನೆ)

  1. Gopikel ninna maga jaara (ಗೋಪಿಕೆಳ್ ನಿನ್ನ ಮಗ ಜಾರ) (Lyrics)

Sripadaraja Tirtha Songs (ಶ್ರೀಪಾದರಾಜ ತೀರ್ಥರ ರಚನೆ)
  1. Baro namma manege gopala krishna (ಬಾರೋ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ) (Lyrics(Video)
  2. Besarade enna hrudaya kamaladalli vaasavaagi (ಬೇಸರದೆ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿ) (Lyrics)
  3. Bramara geete – Sripadaraja virachita (ಶ್ರೀಪಾದರಾಜ ವಿರಚಿತ ಭ್ರಮರ ಗೀತೆ) (Lyrics)
  4. Elladi bande enna krishnayya (ಎಲ್ಲಾಡಿ  ಬಂದೆ ಎನ್ನ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ) (Lyrics) (Video)
  5. Elladi bandyo nee helayya (ಎಲ್ಲಾಡಿ ಬಂದ್ಯೋ ನೀ ಹೇಳಯ್ಯ) (Lyrics)
  6. Eke dooravire rangayyana (ಏಕೆ ದೂರವಿರೆ ರಂಗಯ್ಯನ) (Lyrics)
  7. Gollathiyarella koodi yenna mele (ಗೊಲ್ಲತಿಯರೆಲ್ಲ  ಕೂಡಿ ಎನ್ನ ಮೇಲೆ) (Lyrics) (Video)
  8. Gumma bandanello durjana beda (ಗುಮ್ಮ ಬಂದನೆಲ್ಲೋ ದುರ್ಜನ ಬೇಡ) (Lyrics)
  9. Indinirulina kanasinalli bandu (ಇಂದಿನಿರುಳಿನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು) (Lyrics)
  10. Kelidya kowtakavannu kelidya (ಕೇಳಿದ್ಯಾ ಕೌತಕವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ಯಾ) (Lyrics)
  11. Kombu kolala noodutha nambisi (ಕೊಂಬು ಕೊಳಲ ನೋಡುತ ನಂಬಿಸಿ) (Lyrics)
  12. Nanda nandana paahi (ನಂದ ನಂದನ ಪಾಹಿ) (Lyrics) (Video)
  13. Ranga kolala nooduta banda (ರಂಗ ಕೊಳಲ ನೂದುತ ಬಂದ) (Lyrics)
  14. Sarasijaaksha sarasadinda (ಸರಸಿಜಾಕ್ಷ ಸರಸದಿಂದ) (Lyrics)
  15. Yaake intha duduku krishnayya (ಯಾಕೆ ಇಂಥ ದುಡುಕು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ) (Lyrics)
  16. Yaake puttisidi nee saakalaarade jagadeka (ಯಾಕೆ ಪುಟ್ಟಿಸಿದಿ ನೀ ಸಾಕಲಾರದೆ ಜಗದೇಕ) (Lyrics)

Vadiraja Tirtha Songs (ವಾದಿರಾಜ ತೀರ್ಥರ ರಚನೆ)
  1. Aarigaaro krishna shoorakumaarane (ಆರಿಗಾರೋ ಕೃಷ್ಣ ಶೂರಕುಮಾರನೇ) (Lyrics)
  2. Baaro muraari balaka showri (ಬಾರೋ ಮುರಾರಿ ಬಾಲಕ ಶೌರಿ) (Lyrics)
  3. Bramara geethe (ಭ್ರಮರ ಗೀತೆ) (Lyrics) (Lyrics-English)
  4. Daari toro gopala (ದಾರಿ ತೋರೋ ಗೋಪಾಲ) (Lyrics) (Video)
  5. Dummi saalenni (ಡುಮ್ಮಿ ಸಾಲೆನ್ನಿ) (Lyrics)
  6. Ee muddu krishnana kshanave (ಈ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣನ ಕ್ಷಣವೇ) (Lyrics)
  7. Enthaa paavana paadavo (ಎಂಥಾ ಪಾವನ ಪಾದವೋ) (Lyrics)
  8. Gollathiyara kanna drushti magagaayitamma (ಗೊಲ್ಲತಿಯರ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಮಗಗಾಯಿತಮ್ಮ) (Lyrics)
  9. Govinda gopala vallabha (ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ವಲ್ಲಭ) (Lyrics) (Video)
  10. Kande kandenu krishna (ಕಂಡೆ ಕಂಡೆನು ಕೃಷ್ಣ) (Lyrics)
  11. Krishnashtakam – Paalayachuta paalayajita (ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಂ – ಪಾಲಯಾಚುತ ಪಾಲಯಾಜಿತ) (Lyrics)
  12. Neere torele neela varnana (ನೀರೆ ತೋರೆಲೆ ನೀಲ ವರ್ಣನ) (Video)
  13. Ninnanne nambide krishna anyanobbara (ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿದೆ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ಯನೋಬ್ಬರ) (Lyrics)
  14. Nodide sri krishnana nodide (ನೋಡಿದೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ನೋಡಿದೆ) (Lyrics)
  15. Sevaka nelo naanu (ಸೇವಕ ನೆಲೊ ನಾನು) (Video)
  16. Venu naada priya (ವೇಣು ನಾದ ಪ್ರಿಯ) (Lyrics) (Video)

Venkata Vittala Dasa (ವೆಂಕಟ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸರ ರಚನೆ)

  1. Nandenido swamy ninde edella (ನಂದೆನಿದೋ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಂದೆ ಇದೆಲ್ಲ) (Lyrics)

Vidya Prasanna Tirtha Songs (ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥರ ರಚನೆ)

  1. Hoo beke parimalada hoovu (ಹೂ ಬೇಕೆ ಪರಿಮಳದ ಹೂವು) (Lyrics)
  2. Kandana toogidalu yashode (ಕಂದನ ತೂಗಿದಳು ಯಶೋದೆ) (Lyrics)
  3. Karevaru baa manege sri krishna (ಕರೆವರು ಬಾ ಮನೆಗೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ) (Lyrics)
  4. Kotta bhagyave saako sri krishna (ಕೊಟ್ಟ ಭಾಗ್ಯವೇ ಸಾಕೊ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ) (Lyrics)
  5. Muralidhara sri krishnana nodalu (ಮುರಳೀಧರ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ನೋಡಲು) (Lyrics)
  6. Tunga bhujangana phaniyalli (ತುಂಗಾ ಭುಜಂಗನ ಫಣಿಯಲ್ಲಿ) (Lyrics)
  7. Yaake kirkiri maaduti (ಯಾಕೆ ಕಿರ್ಕಿರಿ ಮಾಡುತಿ) (Lyrics)

Vijaya Dasa Songs (ವಿಜಯ ದಾಸರ ರಚನೆ)

  1. Bhakta jana paalaka bhakthi sukha dayaka (ಭಕ್ತ ಜನ ಪಾಲಕ ಭಕ್ತಿ ಸುಖ ದಾಯಕ) (Lyrics) (Video)
  2. Charanava torai cheluvara arasane (ಚರಣವ ತೋರೈ ಚೆಲುವರ ಅರಸನೆ) (Lyrics)
  3. Ele mana muraariyane kondaadu (ಎಲೆ ಮನ ಮುರಾರಿಯನೆ ಕೊಂದಾಡು) (Lyrics) (Video)
  4. Elo Elo durivate odu (ಏಳೋ ಏಳೋ ದುರಿವತೆ ಓಡು) (Lyrics)
  5. Karuniso krishna karuniso (ಕರುಣಿಸೋ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಿಸೋ) (Lyrics)
  6. Ninnanagali poogalaarevo neerajaksha (ನಿನಗಗಲಿ ಪೋಗಲಾರೆವೋ ನೀರಜಾಕ್ಷ) (Lyrics)
  7. Sreesha kolala noodidanandu (ಶ್ರೀಶ ಕೊಳಲನೂದಿದನಂದು) (Lyrics)
  8. Veni madhavana torise (ವೇಣಿ ಮಾಧವನ ತೋರಿಸೇ) (Lyrics)
  9. Yaachakaru parara sankata ballare (ಯಾಚಕರು ಪರರ ಸಂಕಟ ಬಲ್ಲರೆ) (Lyrics)

Vishnu Tirtha (Adavi) Songs (ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರ (ಅಡವಿ) ರಚನೆ)
  1. Sri Krishnashtakam (ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಂ) (Lyrics) (Lyrics-English)

Vyasaraja Tirtha Songs (ವ್ಯಾಸರಾಜ ತೀರ್ಥರ ರಚನೆ)
  1. Aaru dayamaadyaru krishna (ಆರು ದಯಮಾಡ್ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ) (Lyrics)
  2. Elli maayavadane rangayyanu (ಎಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾದನೆ ರಂಗಯ್ಯನು) (Lyrics)
  3. Endu maatu chandavaayitu gopi (ಎಂದು ಮಾತು ಚಂದವಾಯಿತು ಗೋಪಿ) (Lyrics)
  4. Hingiralaare ninnane kangalu padeda phalava (ಹಿಂಗಿರಲಾರೆ ನಿನ್ನಾಣೆ ಕಂಗಳು ಪಡೆದ ಫಲವ) (Lyrics)
  5. Jaaratvavanu maadida paapagaligella (ಜಾರತ್ವವನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳಿಗೆಲ್ಲ)
  6. Kaalingana metti natyavaadida kanjanabha (ಕಾಳಿಂಗನ ಮೆಟ್ಟಿ ನಾಟ್ಯವಾಡಿದ ಕಂಜನಭಾ) (Lyrics)
  7. Kadagola taarenna chinnave (ಕಡಗೋಲ ತಾರೆನ್ನ ಚಿನ್ನವೇ) (Lyrics)
  8. Kolala nooduvanyare pelamayya (ಕೊಳಲ ನೂದುವನ್ಯಾರೆ ಪೆಳಮಯ್ಯ) (Lyrics)
  9. Krishna nee begane baaro (ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ) (Lyrics) (Video)
  10. Smarane onde salade gopalana (ಸ್ಮರಣೆ ಒಂದೇ ಸಾಲದೆ ಗೋಪಾಲನ) (Lyrics)
  11. Taleya metti kunidaano krishna (ತಲೆಯ ಮೆಟ್ಟಿ ಕುಣಿದಾನೋ ಕೃಷ್ಣ) (Video)
  12. Udupiya kandira udupiya (ಉಡುಪಿಯ ಕಂಡೀರ ಉಡುಪಿಯ) (Video)
  13. Yaachakaru parara sankata ballare (ಯಾಚಕರು ಪರರ ಸಂಕಟ ಬಲ್ಲರೆ) (Lyrics)

Vyasatatvagna Tirtha / Aiji swamigalu Songs (ವ್ಯಾಸಾತತ್ವಜ್ಞ ತೀರ್ಥ / ಐಜಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ರಚನೆ)
  1. Bandaano govinda chandadi aananda (ಬಂದಾನೊ ಗೋವಿಂದ ಚಂದದಿ ಆನಂದ) (Lyics)
  2. Banda krishna chandadinda banda nodi (ಬಂದ ಕೃಷ್ಣ ಚಂದದಿಂದ ಬಂದ ನೋಡಿ) (Lyrics)